Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u jaarlijks een steentje bij te dragen aan het onderwijs. Dit noemen we de vrijwillige
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is, zoals aangegeven, vrijwillig en wordt gebruikt voor zaken die
niet of maar gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de overheid. U moet daarbij denken aan
excursies, knutselmaterialen of het vieren van Kerst en Sinterklaas. De vrijwillige ouderbijdrage
bedraagt 225,=-per kind per schooljaar. Dit bedrag is een minimumbedrag en is in overleg met de
medezeggenschapsraad vastgesteld. Wanneer u meer kunt en/of wilt geven, wordt dat door de school
zeer op prijs gesteld.


De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:
• Een schoolspecifiek deel van € 90,=. Dit deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten te
dekken van het schoolreisje, het schoolkamp, projectweek, excursies van de groepen en andere niet
door het ministerie gesubsidieerde activiteiten.
• Een algemeen deel van € 60,=. Uit dit deel van de ouderbijdrage worden de kosten betaald voor
activiteiten die de AC organiseert zoals de Sinterklaasoptocht, koek en zopie voor bij de
avondvierdaagse en het zomerfeest.
• Een bedrag van € 75,= voor de realisatie van het overblijven.
We vragen u de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een factuur van
ons ontvangt (of bij het instromen van uw kind later in het schooljaar), vóór 1 oktober of z.s.m. na het
schoolgaan van uw kind over te maken op IBAN:
NL85 RABO 0383 7077 30 t.n.v. Rehobothschool te Naarden o.v.v. 2016-2017 + naam + groep van
uw kind of kinderen.


Voor kinderen die vanaf 1 januari en vanaf 1 juni instromen, betaalt u aangepaste bedragen als
vrijwillige ouderbijdrage. Deze vindt u op de desbetreffende factuur toegelicht.
Wanneer u gebruik wilt maken van een betalingsregeling, kunt u daarvoor contact opnemen met de
directie. Indien u de ouderbijdrage niet kunt of wilt voldoen, dan kunt u eveneens contact opnemen
met de directie. Op grond van wet- en regelgeving sluiten wij uw kind niet uit van deelname aan extra
activiteiten mocht er niet betaald (kunnen of willen) zijn, maar we willen dan daarover wel met u
overleg hebben gehad.