Verlof

De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen:

 • Ziekte van een leerling;
 • Het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging, zoals eerste communie;
 • Vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien het beroep van een van de ouders het alleen toelaat buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet aangetoond worden met een schriftelijke werkgeversverklaring. Zie hieronder voor meer informatie.

Extra verlof voor vakantie is toegestaan:

 • eenmaal per schooljaar;
 • niet langer dan tien schooldagen;
 • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Andere gewichtige omstandigheden, zoals:

 • verhuizing naar een andere gemeente (max. 1 dag);
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (max. 1 dag);
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad (max. 4 dagen);
 • bij een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag);
 • bij gezinsuitbreiding (max. 1 dag);
 • bij extreem slechte weersomstandigheden;
 • voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Ouders zijn verplicht elk schoolverzuim vóór aanvang van de lessen door te geven. Volgens de Wet op de Leerplicht zijn de kinderen van 5 jaar leerplichtig. Dit betekent, dat het voor alle kinderen vanaf hun 5e verjaardag niet is toegestaan ‘vrij’ te nemen buiten de schoolvakanties. Buitengewoon verlof tot maximaal 10 dagen dient altijd schriftelijk, met opgave van redenen, acht weken van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd.

Aanvraag luxeverlof buiten de schoolvakanties:

De aanvraag voor verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties willen we hierbij extra onder uw aandacht brengen:

Ieder kind heeft het recht om minimaal 10 aaneengesloten schooldagen per schooljaar met het gezin op vakantie te gaan. Soms kan dat niet in de schoolvakanties door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Ouders kunnen dan eenmalig extra verlof aanvragen voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen.

Let op: dit wordt alleen toegekend als ouders seizoensgebonden werkzaamheden hebben met een piekdrukte in de vastgestelde vakantieperiodes. Door de piekdrukte is het onmogelijk om met het gezin in deze periodes op vakantie te gaan. Als u met uw gezin tijdens de andere reguliere schoolvakanties wél in de mogelijkheid bent om op vakantie te gaan, wordt de aanvraag dus niet gehonoreerd.

Ouders moeten een voldoende onderbouwde werkgevers- of accountantsverklaring inleveren bij de directie van de school. Daarin moet dan staan dat een vakantie in de reguliere vakantieperiodes van 2 weken of meer leidt tot niet te overkomen bedrijfseconomische problemen. Alleen de verklaring dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is dus onvoldoende.
Voor verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven

Nog twee dingen:

 • Frequent ziekteverzuim van uw zoon/dochter (meer dan 10 dagen per schooljaar is zorgwekkend) of het regelmatig te laat op school komen, moeten wij ook melden bij de leerplichtambtenaar. Voordat wij een melding doen wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw zoon/dochter of de directie van de school.
 • Een formulier voor een verlofaanvraag = 'vrijstelling van schoolbezoek' kunt u bij de directie van de school opvragen of hier downloaden.