Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

U meldt uw kind(eren) tijdig aan. De school registreert uw kind(eren). Het kind is dan nog geen leerling van onze school. Ongeveer 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, hoort u of uw kind geplaatst kan worden.

Bij aanmelding van uw kind zijn er twee mogelijkheden:

A.     Er is plaats in groep 1
B.     Er is geen plaats.
Als er geen plaats is, kunt u uw kind optioneel plaatsen op de wachtlijst. Voor de wachtlijstvolgorde en instromen hanteren wij de volgende vijf criteria:

  • Er is reeds een broertje/zusje ingeschreven op de Rehobothschool;
  • Het aangemelde kind is afkomstig van een andere bij Stichting Proceon aangesloten school;
  • Evenwichtige verdeling leerlingenaantallen bij beginnende kleuters*;
  • Evenwichtige verdeling jongens en meisjes;
  • Eventueel datum van aanmelding.

*Toelichting: Bij kleuters die voor het eerst naar groep1 gaan, wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Starters’ en ‘Instromers’.

Starters zijn kinderen die aan het begin van het nieuwe schooljaar naar school gaan (zij worden 4 jaar in de maanden juli t/m december). Deze kinderen stromen na 2 schooljaren door naar groep 3.

Instromers zijn kleuters die vanaf januari t/m juni 4 jaar worden. Deze kinderen stromen pas na 2,5 schooljaar uit naar groep 3. Deze doorstroming heeft consequenties voor de leerlingenaantallen in groep 3. Bij een dreigende ongelijke verdeling van de aantallen starters en instromers, behoudt de school zich het recht om starters of instromers die bovenaan de wachtlijst staan, voor te laten gaan bij plaatsing. Dit recht behoudt de school zich ook bij dreigende ongelijke verdeling van aantallen jongens en meisjes. 

Overplaatsing van een andere school

Wanneer er sprake is van een overplaatsing, zal na een gesprek met de ouders en de directeur, toestemming worden gevraagd om informatie in te winnen bij de huidige school. Het contact met de betreffende school zal verlopen via de directeur en/of intern begeleider. Eventueel kan een kind dat voor overplaatsing in aanmerking komt, een dag (proefdag) meedraaien. De ervaringen van deze dag worden tussen ouders, leerkracht van de proefdag en de directeur uitgewisseld. Vervolgens beslist de directeur over een mogelijke plaatsing in overleg met de school van herkomst.

Wachtlijst

Op de Rehobothschool krijgen we veel aanmeldingen. Wij hanteren daarom een wachtlijst. Indien uw kind op de wachtlijst komt te staan, zullen wij contact met u opnemen zodra er een plaats beschikbaar is gekomen. Teneinde de wachtlijst zo actueel mogelijk te houden, benaderen wij ouders actief en schriftelijk (e-mail) met de vraag of het kind nog op de wachtlijst moet blijven staan. 

Van aanmelding naar inschrijving

Op de eerste schooldag van uw kind wordt de aanmelding omgezet in een formele inschrijving.

Formulier

Om uw kind(eren) aan te melden vult u het Aanmeldformulier in. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend per e-mail (duidelijke foto's / scans) aan ons retourneren. Het mailadres is: Per post mag ook: Westwalstraat 49, 1411 PD Naarden. S.v.p. graag uw mobiele telefoonnummer vermelden op het inschrijfformulier. Voor informatie over het aanmelden van uw kind(eren) kunt u ook telefonisch contact opnemen met Karin van Spanning (administratie) Tel: 035-6946240. Zij is op maandag tot en met donderdag van 9:00 uur – 12:00 uur aanwezig.